Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich!

Czy masz ukończone 18 lat?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CHATEAU.WAW.PL

 

 

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod marką www.chateau.waw.pl jest Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut pod adresem: ul. XV Poprzeczna 13, Hornówek, 05-080 Izabelin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 147132704, NIP: 5272597003.

 

 1. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) , na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

 

 1. Dane kontaktowe sklepu internetowego:

1) www.chateau.waw.pl,

2) tel.: 882 144 833,

3) e-mail: sklep@chateau.waw.pl.

 

 

2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient ? pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny ? Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin ? niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.chateau.waw.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.chateau.waw.pl stanowiący platformę sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie stacjonarnego sklepu pod adresem: ul. XV Poprzeczna 13, Hornówek, 05-080 Izabelin (dalej ?Sklep stacjonarny?) prowadzonego przez Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut, polegającą na zastosowaniu środków komunikacji na odległość do składania oraz ewidencjonowania składanych przez Klientów zamówień, dokonywanej równolegle do sprzedaży tradycyjnej we wskazanym wyżej Sklepie Stacjonarnym;
 5. Towar ? znajdujące się w asortymencie Sklepu stacjonarnego produkty oferowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego,
 6. Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jean-Sylvain Delepaut prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut (właścicielem Sklepu internetowego www.chateau.waw.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Ustawa o prawach konsumenta ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 9. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

§3 Postanowienia ogólne i informacja prawna

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania oraz ewidencjonowania zamówień składanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego służącego prezentacji Towarów oferowanych przez Sklep stacjonarny, który w zakresie oferowania oraz sprzedaży artykułów alkoholowych działa na podstawie zezwolenia wskazanego w §1 ust. 2.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 3. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 4. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu stacjonarnego,
 5. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowanych ze Sklepu stacjonarnego;
 6. d) zasady zawierania Umów sprzedaży między Klientem a Jean-Sylvain Delepaut prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 9. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
 10. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 11. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 12. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego, które nie ukończyły 18 roku życia. Rejestracja w Sklepie internetowym i złożenie zamówienia wymaga potwierdzenia pełnoletności osoby rejestrującej się lub składającej zamówienie.
 13. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chateau.waw.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 14. W odniesieniu do wskazanych w Sklepie internetowym artykułów alkoholowych zawarcie Umowy sprzedaży następuje z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, w posiadającym stosowne zezwolenie Sklepie stacjonarnym, a zamówienie składane i ewidencjonowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowane jest ze wskazanego wyżej Sklepu stacjonarnego i z wykorzystaniem wyłącznie znajdującego się w nim asortymentu.

 

 

§4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.chateau.waw.pl
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep internetowy wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.

 

 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i złożenie zamówienia.
 2. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 3. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 4. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
 5. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut.
 6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 9. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 10. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 11. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 12. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut;
 13. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 14. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

 

§5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.chateau.waw.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Jean-Sylvain Delepaut prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut a Klientem.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia ? do momentu naciśnięcia przycisku ?Kupuje i płacę? ? Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. przedmiotu zamówienia,
 6. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 7. wybranej metody płatności,
 8. wybranego sposobu dostawy,
 9. czasu dostawy.
 10. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż jest osobą pełnoletnią oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej jego odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Klient zobowiązuje się, że odbiór Towaru nastąpi przez osobę trzeźwą.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ?Kupuje i płacę?.
 12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z Jean-Sylvain Delepaut prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ?Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr ??, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 14. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 15. Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowiązania Klienta wobec Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut wygasają z chwilą odbioru Towaru i zapłaty ceny przez Klienta.

 

 

§6 Dostawa

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem spedycyjnym. O kosztach dostawy i obowiązujących promocjach oraz naliczanych rabatach Zamawiający jest informowany za pośrednictwem odpowiednich komunikatów wyświetlanych czasie składania Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.
 4. Wraz z Towarem Klientowi wysyłany jest odpowiedni dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep stacjonarny.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. O przewidywanym terminie dostawy Zamawiający zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.
 6. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 8. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. Kurier odmówi wydania towaru również osobom, w stosunku do których weryfikacja ich wieku ze względu na przeszkody natury faktycznej nie jest możliwa.
 9. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust.8, Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, pomniejszonego koszty dostawy Towaru.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

 

 

§7 Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, akcyzę, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym www.chateau.waw.pl
 3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 7. przelewem na numer konta bankowego:

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut;

 1. płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut;
 2. gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
 3. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 5. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 8. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży ? paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

 

 

§8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa ? prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut ul. XV Poprzeczna 13, Hornówek, 05-080 Izabelin. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 4. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut, ul. XV Poprzeczna 13, Hornówek, 05-080 Izabelin.

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

§9 Reklamacje dotyczące towarów

 1. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@chateau.waw.pl. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut, ul. XV Poprzeczna 13, Hornówek, 05-080 Izabelin.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 7. Rzecznicy konsumentów ? działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
 8. Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 9. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
 10. Mediacja przy WIIH ? niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

 

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut, ul. XV Poprzeczna 13, Hornówek, 05-080 Izabelin, bądź w drodze elektronicznej na adres sklep@chateau.waw.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na w/w stronie internetowej.
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

 

§11 Prawa autorskie

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.chateau.waw.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie Jean-Sylvain Delepaut prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się na witrynie internetowej Sklepu internetowego, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utworów rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

 

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut.
 2. Jean-Sylvain Delepaut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
 6. przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut;
 7. przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Jean-Sylvain Delepaut prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

§13 Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Jean-Sylvain Delepaut prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.